Vapaamuurarit – rituaalit ja salat

20.10.2007

vapaamuuraritMitä vapaamuurarit lupaavat vihkiytyessään veljeskuntansa jäseniksi? Hymy sai käsiinsä vapaamuurareiden salaisen rituaalikirjan, jossa selostetaan vapaamuurareiden vihkikaavat kolmeen eri vapaamuurarisasteeseen.

Vapaamuurareiden ensimmäinen oppiaste on oppilasmuurari (käytetään lyhennettä OM), toinen aste on veljesmuuri (VM), kolmas, ja samalla korkein aste, on mestarimuurari (MM). Jäsenille paljastetaan rappareiden saloja sitä mukaa, mitä ylemmälle asteelle he pääsevät. Silti vielä mestarimuurareillekaan eivät kaikki salat tule julki, eikä niitä paljasteta kaikille koskaan.

Rappareilla on selvä hierarkia, ylemmät veljet antavat käskyjä alemmilleen. Vapaamuurarit vannovat noudattavansa oman tai minkä tahansa muun loosin tai ylemmän veljen käskyjä, sääntöjä ja ohjeita. Käskyjen noudattamista lievennetään hieman sillä, että niitä ei ole välttämätöntä noudattaa, mikäli ne vahingoittaisivat vapaamuuraria itseään tai hänen velvollisuuksiaan, esimerkiksi hänen perhettään. Toisaalta sopii miettiä, kumpi ylenee nopeammin: veli, joka noudattaa käskyjä vai veli, joka vetoaa velvollisuuksiinsa.

Kasvavat edut

Oppilasmuurariaste vaikuttaa vielä pitkälti isojen poikien puuhastelulta, jossa korostetaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja muita yleisesti hyväksyttäviä arvoja – rituaalit ovat mystiikkaa luova lisä. Myöhemmillä asteilla hyvä veli verkosto kuitenkin tiivistyy, keskeisintä on uskollisuus veljiä kohtaan ja heidän auttaminen. Esimerkiksi oppilasmuurariasteen valassa vapaamuuraria velvoitetaan auttamaan muiden vapaamuurareiden lisäksi kaikkia hädänalaisia, mutta myöhemmin muut ihmiset unohtuvat: veljesmuurareita ja mestarimuurareita velvoitetaan auttamaan vain toisia veljesmuurareita tai mestarimuurareita.

Vapaamuurariuden kautta saavutetut edut mitä ilmeisimmin kasvavat ylenemisen myötä.

Edut ovat ennen kaikkea taloudellisia. Veljet ilmeisesti auttavat toisiaan hyvätuloisiin työpaikkoihin: talouselämän sekä yhteiskunnan valtapaikat tarkoittavat myös vapaamuurareiden vallan kasvua.

Edut ovatkin tärkeä syy, jonka vuoksi vapaamuurariksi ryhdytään, mikä käy ilmi esimerkiksi loosin avaamis- ja sulkemisrituaaleissa. Loosia johtava korkein mestari kysyy toiselta loosin virkailijalta, perusteluja, jotka saivat tämän pyrkimään mestarimuurariksi. Vastaus kuuluu: ”Voidakseni vierailla mailla todistaa olevani mestarimuurari ja ansaitakseni mestarimuurarin palkan, pystyäkseni huolehtimaan itsestäni sekä voidakseni tarpeen vaatiessa tehokkaammin tukea hädänalaisia mestarimuurareita, heidän leskiään ja orpojaan.”

Vapaamuurarit ovat hyvin mieskeskeinen järjestö. Vaikka he lupaavat auttaa ja suojella muiden vapaamuurareiden lisäksi näiden vaimoja ja tyttäriä, ei naisia juurikaan arvosteta. Itse asiassa naiset rinnastetaan henkisesti sairaisiin. Mestarimuurarin valassa vannotaan: ”Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan myötävaikuta vanhuudesta mieliheikon, alaikäisen, jumalankieltäjän, irstailijan, henkisesti sairaan, eunukin enkä myöskään naisen vapaamuurariksi pääsyyn.”

Saloja ei saa paljastaa

Vallanhimo ja epätietoisuus ylempien asteiden saloista pitävät rappareiden suut supussa järjestönsä toimista. Toinen syy voi olla pelko siitä, miten rappariveljet salaisuuksien paljastamisen kostaisivat. Symboliset kostotoimet ainakin ovat mitä rajuimmat. Esimerkiksi oppilasmuurarin vakuutuksessa, kokelas vannoo: ”…ja jos tämän vakuutukseni rikon tahallani tai tieteni, leikattakoon kurkkuni, revittäköön kieleni ulos ja kätkettäköön se meren hiekkaan laskuveden rajalle, jonka vuoksi ja luode kahdesti vuorokaudessa huuhtoo.”

Riittikirjassa vakuutetaan rangaistusten olevan symbolisia, mutta toisaalta vapaamuurarit vannovat useaan otteeseen myös, etteivät vahingoita tai anna kenenkään muun vahingoittaa veljiään.

Mestarimuurarirituaalissa annetaan ymmärtää, ettei vapaamuurareiden saloja saa paljastaa kuolemankaan uhalla ja veljen puolesta pitäisi olla valmis jopa kuolemaan. Rituaalissa näytellään symbolinen näytelmä tyyroslaisesta miehestä, ja sen yhteydessä pyrkijälle todetaan: ”Nyt sinun on todistettava meille, että uskollisuudella ansaitset luottamuksemme. Tätä todistaessasi voit kohdata vaaroja ja vaikeuksia, kuolemakin voi sinua tällöin uhata. Turvaudu siis täydellisesti urhoollisuuteen, tuohon aatteemme suureen hyveeseen, voidaksesi kestää koettelemukset.” Rituaalikirjasta ei käy ilmi, tarvitseeko mestarimuurarin oikeassa elämässä todistaa uskollisuutensa jollakin tapaa.

Symbolit keskeisiä

Vapaamuurareiden menoissa symbolisilla, esineillä, eleillä, asennoilla ja hepreankielisillä tunnussanoilla on hyvin keskeinen rooli. Keskeisimmät symbolit ovat raamattu, suorakulma ja harppi. Raamattu on vapaamuurareiden uskon vahvistaja ja käytöksen opas, suorakulma symboloi heidän tekojensa mittaa ja harppi heidän pyyteittensä ja halujensa rajoittamista. Kun loosissa on oppilasmuurareita, ovat suorakulma ja harppi asetettu Raamatun päälle siten, että harpin molemmat kärjet ovat suorakulman alla. Jos harpin toinen kärki on suorakulman päällä, työskentelee loosi veljesmuurariasteessa ja harpin molemmat kärjet suorakulman päällä merkitsevät mestarimuurariastetta.

Eri muurariasteilla on omat asentonsa, joilla he tervehtivät toisiaan ja jossa he seisovat, kun ylempi veli puhuttelee tai antaa käskyjä alemmalleen. Oppilasmuurari asettuu asentoonsa astumalla vasemman jalan eteen ja asettamalla oikean jalan kantapään vasemman jalan jalkaterän keskelle, niin että jalat muodostavat suorakulman. Veljesmuurarin asento on päinvastainen. Hän astuu oikealla jalalla eteen, asettaa vasemman jalan kantapään oikean jalan jalkaterän keskelle suorakulmaan. Mestarimuurarit puolestaan seisoo kantapäät yhdessä, vasen jalkaterä suorassa ja oikea jalka sen vieressä muodostaen jaloillaan suorakulman.

Vapaamuurarit pukeutuvat loosiin esiliinoihin, alun perin liina oli karitsannahkainen. Rappareilla on rituaaleissaan myös oikeiden muurareiden työvälineitä, jotka symboloivat ajan hallintaa, paheiden torjuntaa, vilpittömyyttä ja veljeyden siteitä.

Muistuttaa uskonlahkoa

Uskonnolla on hyvin keskeinen rooli vapaamuurariudessa. Itse asiassa vapaamuurarius muistuttaa uskonlahkoa. Luojaa pidetään ylimpänä rakennusmestarina. Muinaiset vapaamuurarit ovat omistaneet loosinsa muinaiselle jumalalle, jota nimitetään rituaalikirjassa KS:ksi.

Nykyaikaiset vapaamuurarit omistavat loosinsa Johannes Kastajalle. Vapaamuurareilla on loosissaan alttari, jolle polvistutaan rukoilemaan rituaaleissa: ”Ennen kuin ryhdymme suureen tehtävään, on meidän anottava korkeimman johdatusta.” Rituaaleissa myös luetaan otteita Vanhan testamentin Ruutin kirjasta ja Saarnaajasta.

Vapaamuurarit korostavat rituaaliensa tärkeyttä. Oppilasmuurariksi pyrkivälle huomautetaan, ettei menoja saa pitää lapsellisina, koska ne perustuvat muinaisaikaisiin traditioihin ja ovat vapaamuurareille suuriarvoisia, niiden tarkoitus on painaa vapaamuurareiden mieleen heidän periaatteensa ja velvollisuutensa.

Mestarimuurarin vakuutus

Mestarimuurari on vapaamuurariuden korkein aste. Mestarimuurari antaa vihkimisseremoniassaan seuraavan vakuutuksen. Kursiivilla olevat sanat ovat tulkintoja vapaamuurareiden salakirjoituksesta. Vapaamuurarit kirjoittavat toiset sanat lyhennettyinä merkiten yleensä vain sanan ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen.

”Minä (täydellinen nimi), omasta vapaasta tahdostani ja suostumuksellani täten ja näiden kautta juhlallisesti ja vilpittömästi lupaan ja vakuutan Kaikkivaltiaan Luojan edessä ja tämän KA:n (kolmannen asteen) veljeskunnan ollessa läsnä, että kätken ja pidän salassa enkä milloinkaan ilmaise muinaisaikaisen V:den (vapaamuurariuden) salaisuuksia, sen salaisia tieteitä ja tapoja, jotka minulle on tiedotettu tai tästä lähtien tiedotetaan, ainoallekaan ihmiselle, paitsi oikeutetulle mestarimuurarille. En puhu näistä sellaisille, jotka vain kuulemani mukaan ovat niihin oikeutetut, vaan yksinomaan sellaisille, jotka todistavat oikeutensa todellisen koettelun, tarkan tutkinnan tai laillisen vm-vakuutuksen (vapaamuurarivakuutuksen) kautta.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että noudatan Suomen lakeja ja asetuksia sekä Suomen V. ja O.M SL:n (V. ja O.M suurloosin) perussääntöä ja säädöksiä, käskyjä ja ohjeita. Myös noudatan tämän paikallisL:n (paikallisloosin) sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että vastaan oikeisiin merkkeihin ja noudatan käskyjä, jotka todellinen ja oikeutettu mmL (mestarimuurariloosi) tai sen jäsen minulle antaa, milloin v-k-ni (vakaumukseni) on käskyn pituinen ja merkit soveltuvat SK:aani (Suorakulmaani).

Edelleen lupaan ja vakuutan, että tuen ja autan apua tarvitsevia ja hädänalaisia mm:eita (mestarimuurareita), kun he puutteensa minulle ilmoittavat, mikäli he apua ansaitsevat ja sen antaa voin tuottamatta vahinkoa itselleni tai perheelleni.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että säilytän kunnon m-veljen (muurariveljen) minulle uskomat salaisuudet ja suljen ne rintaani yhtä uskollisesti kuin hän ne omassaan säilytti ennen niiden ilmaisemista minulle.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en käytä mm:n (mestarimuurin) äärimmäistä h-v-ta muulloin kuin tositarpeessa, paitsi Loosia avatessa ja suljettaessa, a-työn (alttarityön) aikana ja veljiä opettaessani, ja jos näen jonkun antavan sen tai kuulen sitä seuraavat sanat, r-n heti v-n a-ksi.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan luovuta toiselle mm:n (mestarimuurarin) vks:n (vakaumuksen) sss:aa (salasanaa) millään muulla tavalla kuin millä sen itse saan, nimittäin veljeyden v-llä t-lla (välittämällä tavalla) ja silloinkin k-lla (kuiskaamalla).

Edelleen lupaan ja vakuutan, etten milloinkaan tieteni enkä ehdoin tahdoin vahingoita enkä petä mmL:ia (mestarimuurariloosia) enkä sen jäsentä vähimmässäkään määrässä, enkä salli sitä toisenkaan tehdä, jos sen estää voin.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en häpäise enkä mitenkään loukkaa MM.n (mestarimuurarin) vaimon, lesken, äidin, sisaren enkä tyttären siveyttä, enkä salli sitä toisenkaan tehdä, jos sen estää voin.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en milloinkaan myötävaikuta vanhuudesta mieliheikon, alaikäisen, jumalankieltäjän, irstailijan, henkisesti sairaan, eunukin enkä myöskään naisen vm:ksi (vapaamuurariksi) pääsyyn.

Edelleen lupaan ja vakuutan, että en tahallisesti läsnäolollani ota osaa enkä mitenkään myötävaikuta vale-vm:lliseen (valevapaamurarilliseen) a-työhön (alttarityöhön) tai menoihin enkä käy vm-suhteeseen (vapaamuurarisuhteeseen) vale-vm:n (vale-vapaamuurarin) kanssa enkä sellaisen kanssa, joka on loosistaan tai veljeskunnastamme kokonaan tai väliaikaisesti erotettu.

Tämän kaiken juhlallisesti ja vilpittömästi lupaan ja vakuutan empimättä ja ilman salaisia ehtoja tai mielenväisteitä, ja jos tämän vakuutukseni rikon tahallani tai tieteni, leikattakoon ruumiini kahtia, poltettakoon sisälmykseni tuhkaksi, jonka taivaan myrskyt hajottakoot neljään ilmansuuntaan, ettei kunnon muurarien keskuuteen jäisi vähintäkään jälkeä eikä muistoa minunlaisestani kurjasta valapatosta. Auttakoon ja johtakoon minua Luoja järkähtämättömästi täyttämään vakuutukseni.”

Loosin virkailijat

vapaamuurarit riititLoosia johtaa korkein mestari ja hänen lisäkseen loosissa tulee olla vähintään neljä muuta virkailijaa. Virkailijoiden paikat loosissa määräytyvät ilmansuuntien mukaan. Vapaamuurarit liikkuvat loosissa suorakulmaisesti ilmansuunnasta toiseen. Itä on rappareiden ”pyhä” ilmansuunta ja siellä on alttari.

KM (korkein mestari)

Korkeimman mestarin paikka on idässä loosin alttarilla. ”Niin kuin aurinko nousee idästä herättääkseen päivän ja hallitakseen sitä, niin nousee myös itse KM idässä avatakseen loosin ja johtaakseen sitä, määräten työmiehet askareihinsa ja antaen kullekin työn vaatimat ohjeet.”

VK (vanhempi kaitsija/kutsuja)

Vanhemman kaitsijan paikka on loosin länsiosassa: ”Niin kuin aurinko on lännessä päivän päättyessä, niin on myös VK lännessä avustaakseen korkeinta muuraria loosin avaus- ja sulkemistoimissa. Hän suorittaa työväelle sen ansaitseman palkan, ettei kukaan poistuisi tyytymättömänä, sillä sovinnollisuus on kaikkien yhteisöjen perusta ja varsinkin tämän oman veljeskuntamme.”

NK (nuorempi kutsuja/kaitsija)

Nuorempi kaitsija on etelässä ja hän huolehtii veljesmuurareiden kestitsemisestä. ”Auringon noustua puolipäiväpiiriin ja päivän loistoisimman, ihanimman hetken ollessa käsillä tulee minun kutsua työmiehet aherrukseltaan ravinnolle, huolehtia heidän tarpeistaan, valvoa, etteivät virvoitusaineet johdata heitä ylettömyyteen eikä kohtuuttomuuteen ja katsoa, että he palaavat ajoissa toimiinsa ollakseen kunniaksi KM:lle ja saadakseen iloa ja hyötyä itselleen.”

VO (vanhempi oppilas)

Vanhemman oppilaan paikka loosissa on kaakossa. Hänen velvollisuutensa ovat: ”…saattaa KM:n käskyt idästä länteen ja loosiin muihinkin osiin, milloin hän sitä vaatii, toivottaa tervetulleeksi ja pukea loosissamme vierailevat veljet, vastata kolkutuksiin s-o:lta (sisäovelta, sivuovelta) sekä ottaa vastaan ja opastaa kokelaita.”

NO (nuorempi oppilas)

Nuorempi oppilas on loosin ulko-ovella, hänen velvollisuutensa ovat:”..toimia vanhemman kutsujan sanansaattajana lännestä etelään ja loosin muihinkin osiin, milloin hän sitä vaatii, kuunnella kolkutuksia ulko-ovelta ja ilmoittaa ne KM:lle, niin myös katsoa, että olemme tarkoin suojatut.”

Loosissa on myös esimerkiksi kirjuri, joka pitää kirjaa loosin tapahtumista, ja loosin ulkopuolella vartija. Hänen tehtävänsä on: ”Estää uteliaiden silmät näkemästä ja korvat kuulemasta sekä valvoa, ettei kukaan astu kynnyksemme li, ei sisään eikä ulos, ilman oikeutta ja Korkeimman mestarin lupaa.”

Villeimpien huhujen mukaan vapaamuurarit pukeutuisivat rituaaleissaan vain esiliinoihinsa. Vihkimisrituaaleissa oppilasmuurarit esiintyvät kuitenkin ilmeisesti toinen puoli rintaa ja toinen polvi paljaana, ilman toista kenkää. Mestarimuurareilla on koko rinta ja molemmat polvet paljaana. Pyrkijän silmät ovat sidotut.

Jean Sibelius ja Eino Leino olivat kuuluisia vapaamuurareita. Jean Sibelius on säveltänyt useimmat vapaamuurareiden rituaaleihin liittyvät kappaleet, myös mestarimuurariasteelle - eli mitä ilmeisemmin hän oli itsekin mestarimuurari.


Lähetä juttuvinkki ja tienaa 5000 €